Deel dit artikel ‹ Terug

Wateroverlast, droogte en hitte

Geplaatst op: dinsdag 10 juli 2018


Klimaatverandering en waterkwaliteit komende jaren grootste uitdagingen voor Aa en Maas

Er liggen grote uitdagingen voor het waterbeheer in Oost-Brabant. De belangrijkste zijn de aanpak van de effecten van klimaatverandering en de verbetering van de waterkwaliteit. Beide vormen prominente uitgangspunten voor de begroting 2019, die het algemeen bestuur van Aa en Maas op 6 juli 2018 op basis van de voorjaarsnota heeft bepaald.

Wateroverlast, droogte en hitte
In 2017 en 2018 heeft het waterschap samen met gemeenten in beeld gebracht welke plekken in Oost-Brabant gevoelig zijn voor wateroverlast en droogte. De volgende stap is het nemen van extra maatregelen om schade door wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Aa en Maas gaat hierover in gesprek met andere partijen zoals provincie, gemeenten, natuurorganisaties en de agrarische sector. Maatregelen die het waterschap treft zijn bijvoorbeeld extra ruimte voor water in de beekdalen of meer waterbergingslocaties. Waar mogelijk combineren we doelen zoals extra ruimte voor water op plekken waar we ook verbindingen tussen natuurgebieden realiseren. Er zijn ook maatregelen nodig in bebouwd gebied, zoals extra buffers om water op te vangen, minder verharding, groene daken, en maatregelen in landbouw- en natuurgebieden om daar het water langer vast te houden. Ondanks de maatregelen die worden getroffen, kunnen we niet altijd voorkomen dat er door extreem weer schade optreedt.

Biogas en zonne-energie
Het waterschap wil het goede voorbeeld geven door de eigen bijdrage aan klimaatverandering te beperken. Zo treft Aa en Maas voorbereidingen voor de aanleg van een zonneweide bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie(rwzi) in ’s-Hertogenbosch (ruim 800 panelen). En de rwzi levert biogas
aan Heineken voor het brouwproces en aan de afvalstoffendienst van de gemeente die er uiteindelijk zo’n 30 vuilniswagens op laat rijden.

Dijken langs de Maas op de schop
In het beheergebied van Aa en Maas ligt 110 km aan dijken om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas. Sinds 2017 gelden er nieuwe normen voor waterveiligheid. Daarom gaat het waterschap de dijken langs de Maas versterken en samen met partners de Maas zelf meer
ruimte geven. De plannen voor dijkverbetering tussen Ravenstein en Lith zijn in ontwikkeling. In 2019 pakt het waterschap een nieuw traject op, het deel tussen Cuijk en Ravenstein. Naar verwachting zal in 2035 de bescherming van het hele beheergebied van Aa en Maas voldoen aan de normen tegen overstromingen van de Maas. Dit vraagt een investering van zo’n € 500 miljoen, waarvan Aa en Maas 10% voor zijn rekening neemt. 

Verbeteren waterkwaliteit
De waterkwaliteit in Oost-Brabant voldoet niet aan de eisen die hieraan gesteld worden. Dat komt onder meer door te weinig afwisseling in de loop van beken en door nutriënten in het water waardoor er te weinig verschillende plantensoorten groeien. Het waterschap werkt aan vermindering
van haar emissies door de installaties van de rwzi’s te optimaliseren en door een meer natuurlijke inrichting van beken.
De verbetering van de waterkwaliteit gaat echter te langzaam en er komen nieuwe problemen bij, zoals medicijnresten in het water en opkomende stoffen als GenX. Aa en Maas wil het water in de rwzi’s nog beter zuiveren, zodat de belasting van het oppervlaktewater door het effluent (het
gezuiverde water dat uit de rwzi’s stroomt) aanzienlijk vermindert. In 2019 start het waterschap hiermee bij de zuivering in Oijen. Tegelijkertijd gaat Aa en Maas met partners bepalen welke maatregelen zij uiterlijk in 2027 samen moeten treffen, om aan de doelen te voldoen.
advertentie