Deel dit artikel ‹ Terug

Willem van Rosmalen nieuwe programmamanager samenwerkend Land van Cuijk

Geplaatst op: donderdag 29 september 2016


“Samen met inwoners bouwen aan een economisch sterk en leefbaar Land van Cuijk”

Land van Cuijk, 29 september 2016 - De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben de heer Willem van Rosmalen aangesteld als programmamanager. Hij heeft primair de opdracht te bouwen aan een uitvoeringsorganisatie “Samen werken in het Land van Cuijk”. Willem van Rosmalen heeft als voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Schijndel een ruime ervaring op het gebied van samenwerking in en tussen gemeenten, maar vooral ook in de samenwerking van gemeenten met haar inwoners. Dit vanuit zijn visie dat burgers in feite eigenaar zijn van hun gemeente. Hij heeft in dit kader tal van initiatieven genomen, die landelijk navolging hebben gekregen. Van Rosmalen over zijn nieuwe rol: “De stuurgroep en projectgroep staan voor de uitdaging om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en vooral ook de inwoners te bouwen aan een economisch sterk en leefbaar Land van Cuijk”.

Strategische Visie
De vijf gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben onlangs de Uitvoeringsagenda 2016/2017 voor het Land van Cuijk vastgesteld. De Strategische Visie Land van Cuijk ( 2013) is hierbij als uitgangspunt genomen. De thema’s die in deze visie zijn opgenomen zijn nog steeds actueel:

Versterken van de economische vestigingsvoorwaarden
Versterken keten Agro en Food
Groei van recreatie en toerisme
Leefbaarheid kernen en zorg
Sociaal domein

De uitvoeringsagenda geeft op deze thema’s verdere verdieping aan de regionale samenwerking en versterkt de effectiviteit ervan.

Initiatieven
De samenwerking in het Land van Cuijk is niet nieuw. Op het vlak van recreatie en toerisme is een Regionaal Bureau voor Toerisme opgezet en is de Nota Identiteit Land van Cuijk uitgebracht. Diverse activiteiten die in deze nota zijn opgenomen zijn al opgepakt. Ook is er een Verkenning Economische Samenwerking uitgevoerd, waaruit al diverse voorstellen in de bestuurlijke besluitvorming zijn gebracht. Verder is een regionale woonvisie opgesteld en hebben de gemeenten nauw samengewerkt bij de regionale trajecten in het kader van de decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Projecten
De vijf gemeenteraden hebben binnen de genoemde thema’s voor dit moment twaalf concrete projecten benoemd. Op basis van deze projecten kan worden verder gebouwd aan de overtuiging en het vertrouwen dat samenwerking tussen gemeenten, private en maatschappelijke organisaties het Land van Cuijk economisch en sociaal-maatschappelijk verder kan brengen: samen bouwen aan een geweldige regio.

Organisatie
Om de ambities op de thema’s uit de regiovisie waar te kunnen maken, is een projectorganisatie gebouwd. Er is een stuurgroep van bestuurders uit de vijf gemeenten, die onder voorzitterschap van de burgemeester van Mill en Sint Hubert, Antoine Walraven, de rol vervult van opdrachtgever van de door de gemeenteraden vastgestelde uitvoeringsagenda. Daarnaast is een klein team van ambtelijke projectleiders uit de vijf gemeenten gevormd, die samen met de programmamanager de ambtelijke aansturing van de uitvoering van projecten coördineert.  
advertentie