Deel dit artikel ‹ Terug

Waterplan Land van Cuijk - Laatste ontwikkelingen

Geplaatst op: maandag 29 oktober 2007


Al eeuwenlang zijn Nederlanders bezig met het bouwen van dijken en gemalen om het water buiten te houden. En ook vandaag de dag is water een hot item.
Het Land van Cuijk leeft ook met water. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis stellen gezamenlijk een waterplan op. Ook Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en Rijkswaterstaat dragen hiertoe bij. In het waterplan staan de plannen voor al het aanwezige water in de gemeenten. Op www.waterplanlandvancuijk.nl kunt u alles lezen over de voorbereidingen en meer. In dit artikel gaan we kort in op de laatste klankbordgroepbijeenkomsten.

Betrokkenen en andere geïnteresseerden kunnen meedenken en meepraten over het op te stellen Waterplan. Dat is bijvoorbeeld gebeurd via de waterenquête die is gehouden onder inwoners en bedrijven in het Land van Cuijk. Verder gebeurt dit in de zogenaamde ‘klankbordgroepbijeenkomsten’. De eerste gezamenlijke klankbordbijeenkomst voor het Waterplan Land van Cuijk was op 6 juni in het gemeentehuis in Cuijk. Ondanks de grote opkomst, was de conclusie het beter zou zijn om de volgende bijeenkomst niet meer gezamenlijk maar per gemeente te houden. In de periode van eind september tot begin oktober zijn deze tweede klankbordbijeenkomsten dus per gemeente gehouden. De opkomst was per gemeente wisselend, maar voldeed in het algemeen aan de verwachtingen. Wat opviel was dat er bij de betrokkenen zeer veel inhoudelijk kennis van het gebied aanwezig is. Hier is dan ook optimaal gebruik van gemaakt.

Welke wateridentiteit kenmerkt uw gemeente?
Dat was de vraag die tijdens de tweede ronde klankbordbijeenkomsten werd gesteld. De gemeente Mill en St. Hubert gaf hierop onder andere aan dat de aanwezigheid van de Peel-Raamstelling en de Peelrandbreuk kenmerkend zijn voor de gemeente. De gemeente Grave vindt dat de ligging aan de Maas en de stadsgracht als onderdeel van de vestingstad kenmerkend zijn. Voor Cuijk zijn de Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse plas en het ‘Wonen aan water’ zeer kenmerkend. Boxmeer gaf onder andere aan dat de combinatie van landschap en water zoals de Oeffeltse Raam en Vilt kenmerkend zijn. Sint Anthonis vindt dat de beken die door de dorpen lopen een grote belevingswaarde hebben, ondanks dat ze voor een groot gedeelte overkluisd zijn.

Samenwerking en communicatie richting inwoners
Een andere vraag in de klankbordgroep ging over de samenwerking met inwoners en communicatie over water. In het algemeen kan gesteld worden dat inwoners nauwelijks overlast hebben. Maar iedereen heeft te maken met water. Vaak worden inwoners zich pas bewust van water als zij te maken krijgen met wateroverlast. Er is dan ook niet veel directe betrokkenheid bij bijvoorbeeld het waterschap. Bewoners in het buitengebied weten de weg naar het waterschap wel te vinden. Naast de drinkwater- en afvalwaterketen zal de bewustwording van water in het algemeen moeten worden gestimuleerd. Een manier is voorlichting aan scholen via het IVN en ZLTO. Verder zou het goed zijn als er in de media meer aandacht geschonken wordt aan projecten die bijdragen tot verbetering van de waterketen. Deze en andere punten over de communicatie en voorlichting zijn opgenomen in een communicatieplan voor het Waterplan Land van Cuijk.

Hoe verder
De uitkomsten vanuit de klankbordbijeenkomsten worden samen met de ambtelijke opmerkingen en aanbevelingen verwerkt in de concept-waterplannen. Daarna gaan de afzonderlijke gemeentelijke waterplannen begin 2008 het bestuurlijke proces in, zodat ze ter vaststelling aan de gemeenteraden kunnen worden aangeboden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over leven met water en het waterplan Land van Cuijk, dan kunt u terecht op www.waterplanlandvancuijk.nl
advertentie