Starthandeling archeologisch onderzoek 26 april 2017 Bedrijvenpark Laarakker Cuijk Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Starthandeling archeologisch onderzoek 26 april 2017 Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

Geplaatst op: dinsdag 25 april 2017


Opgesteld door Rozemarijn Buitenhuis en Tom Hazenberg

Start archeologische opgraving Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

Op Bedrijvenpark Laarakker Cuijk in Haps is begonnen met een grootschalige archeologische opgraving. Binnen het plangebied ligt een archeologisch rijksmonument en een gemeentelijk archeologisch monument. Wethouders Rob Poel en Maarten Jilisen zullen de officiële starthandeling verrichten van het onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van het 90 hectare grote terrein tot industriegebied, waar o.a. Danone Nutricia zich zal vestigen.

Achtergrond
De oost-west georiënteerde dekzandrug met een lengte van ca. 1,2 km tussen Haps en de snelweg A73 was millennia lang een aantrekkelijke vestigingsplaats voor jagers-verzamelaars, de eerste landbouwers en latere boerengemeenschappen. Eerdere archeologische onderzoeken hebben laten zien dat in de ondergrond belangrijk archeologische resten aanwezig zijn die dateren uit de prehistorie (8800 - 12 v.Chr.), de Romeinse tijd (12 v.Chr. – 450 n.Chr.), de middeleeuwen (450 – 1500 n.Chr.) en de nieuwe tijd (1500 n.Chr.- heden). De onderzoekers verwachten o.a. plattegronden van boerderijen en werkplaatsen uit het midden- en laatneolithicum, de bronstijd en de middeleeuwen aan te treffen. Bovendien bevindt zich een grafveld uit de bronstijd en de ijzertijd in het plangebied. Ook hebben ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking uit laatstgenoemde perioden plaatsgevonden. Door een dikke conserverende akkerlaag (een plaggendek) zijn de archeologische sporen goed bewaard gebleven; ze worden nu voor het eerst volledig blootgelegd. Opmerkelijk is dat het toekomstige gebruik deels aansluit bij het gebruik in de afgelopen eeuwen. Het onderzoek richt zich op het in beeld brengen van deze continuïteit.

Project
In opdracht van de gemeente Cuijk voert Econsultancy B.V. uit Swalmen de archeologische opgraving uit. Voor het rijksmonument treedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op als bevoegd gezag. De opgraving loopt naar verwachting van april tot en met november. Econsultancy B.V. werkt bij de opgraving samen met amateurarcheologen uit de regio en studenten van Saxion Hogescholen.

Publiek
De opgraving is gepland in de zomermaanden mede om publiek zo veel mogelijk te kunnen betrekken bij het onderzoek. Diverse publieksactiviteiten en open dagen zullen rondom de opgraving worden georganiseerd voor verschillende publieksgroepen. Via lokale en regionale kanalen zullen publieksactiviteiten en open dagen worden bekend gemaakt.  

https://www.laarakker.com/
advertentie