Deel dit artikel ‹ Terug

Bescherming van archeologische sporen in Cuijk

Geplaatst op: dinsdag 16 juni 2009


Cuijk, 16 juni 2009 – In de raadsvergadering van 11 mei heeft de gemeenteraad van Cuijk besloten tot vaststelling van het Archeologisch Beleidsplan Cuijk. Het op praktische wijze omgaan met behoud en beheer van archeologische waarden staan hierin centraal. De ambitie van de gemeente Cuijk is daarnaast om archeologie meer te gaan benutten als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt daarbij is het vinden van een goede balans tussen het zo min mogelijk belasten van vergunningaanvragers en een verantwoorde omgang met het bodemarchief. Daarom is er een onderverdeling gemaakt tussen gebieden met een lage archeologische verwachting en gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting.

Aanleiding
De gemeente Cuijk heeft een bijzonder rijk bodemarchief. Op veel plaatsen zijn archeologische sporen aanwezig of te verwachten vanwege de bewoningsgeschiedenis gedurende de Romeinse tijd, maar ook vanwege nog aanwezige sporen uit de Prehistorie en de vroege en late middeleeuwen. Nieuwe wetgeving heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor het behoud en beheer van dit archeologisch erfgoed. Met het beleidsplan geeft Cuijk invulling aan die verantwoordelijkheid. Door daarbij kwantitatieve- en kwalitatieve keuzes te maken blijven de voor Cuijk relevante archeologische sporen behouden.

Vergunningverlening
Op een bij het beleidsplan behorende kaart is het gemeentelijk grondgebied ingedeeld in gebieden met een lage archeologische verwachting en gebieden met een (middel)hoge archeologische verwachting. Aan de hand van deze kaart en afhankelijk van de activiteit, kan worden bepaald of er een archeologisch (bureau- en/of boor)onderzoek moet plaatsvinden. Voor gebieden met een lage archeologische verwachting gelden geen archeologische voorschriften; er kan eventueel archeologische begeleiding voorgeschreven worden. Voor de andere gebieden stelt de gemeente normen vast die zijn afgestemd op de te verwachten waarden.

Informatie
Op de website van de gemeente Cuijk is onder het kopje ‘Toerisme’ de archeologische beleidskaart te vinden, waarin de gebiedswaarden weergegeven worden. Binnenkort komt een folder uit met praktische uitleg over archeologie met betrekking tot vergunningverlening. De folder zal beschikbaar zijn in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website www.cuijk.nl.
advertentie