Deel dit artikel ‹ Terug

Uitvoering inrichtingsplan De Vilt

Geplaatst op: woensdag 5 maart 2008


ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE VILT

Op dinsdag 4 maart aanstaande geven bestuurders van Waterschap Aa en Maas, de gemeente Boxmeer en Brabants Landschap het startsein voor de uitvoering van het inrichtingsplan voor De Vilt. Met het plaatsen van hun handtekening bekrachtigen zij hun samenwerking en de ambitie om dit bijzondere natte natuurgebied in ere te herstellen. Vanaf augustus 2008 tot eind 2010 gaat deze unieke, oude en enige Brabantse Maasmeander op de schop om de natuurwaarden van het gebied te vergroten. De inrichting wordt aangepast en er zal grootschalig worden gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Op deze manier ontstaat hier een waardevol natuurgebied met duurzame ontwikkelingskansen voor bijzondere watergebonden planten- en diersoorten. Het project is mede mogelijk dankzij bijdragen vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Brabant.

NATTE NATUURPAREL
De Vilt is een zogeheten ‘natte natuurparel’. Dit zijn natuurgebieden met bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van de hydrologische omstandigheden. Natte natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en worden in opdracht van de provincie Noord-Brabant hersteld. Bij De Vilt hebben waterschap Aa en Maas, de gemeente Boxmeer en terreinbeheerder Brabants Landschap de handen ineen geslagen om dit werk uit te voeren. Het doel van dit project is om het bijzondere karakter van De Vilt te herstellen en een gezond en duurzaam leefgebied te ontwikkelen voor bijzondere planten- en diersoorten. Ook zal het gebied beschikbaar blijven voor verschillende vormen van (extensieve) recreatie.

UITVOERING
De uitvoering zal na de zomer van dit jaar starten. De werkzaamheden bij De Vilt bestaan onder meer uit baggerwerk om de waterkwaliteit te verbeteren en maatregelen voor een natuurlijker peilbeheer in de graslanden. Zo worden er stuwen geplaatst, wordt de Oeffeltse Raam lokaal verdiept en worden duikers vervangen. Wilgen die te dicht bij en in het water groeien worden verwijderd en populieren maken plaats voor essen. Dit is nodig omdat de populieren via bladval zorgen voor een overdaad aan voedingsstoffen in het water. Op enkele percelen zal de voedselrijke toplaag worden afgeplagd, zodat schraal grasland weer ontwikkelingskansen krijgt. Ook zullen paddenschermen worden geplaatst en komt er een ecoduiker zodat kleine zoogdieren en amfibieën zich veilig kunnen verplaatsen.

BIJZONDERE PLANTEN – EN DIERSOORTEN
Dankzij het herstel van De Vilt zullen verschillende planten- en diersoorten zich kunnen vestigen en ontwikkelen. In de plassen gaat het bijvoorbeeld om een passende vispopulatie met snoeken en ruisvoorns die zwemmen in helder water met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie en glooiende rietoevers. In omliggende gronden gaat het om planten zoals dotterbloem, draadzegge en veenmossen. Waterral, wouwaapje en grote karekiet zijn vogelsoorten die zich hier beter thuis zullen gaan voelen.

EXPLOSIEVEN
De werkzaamheden zullen na de zomer beginnen. Op deze manier worden planten- en diersoorten met rust gelaten in het groei- en broedseizoen. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang.

Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar de samenstelling en dikte van de sliblaag. Dit om de baggermethode te kunnen optimaliseren. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog in de omgeving verschillende gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden, zal ook een verkennend explosievenonderzoek worden uitgevoerd. Zodra meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, worden deze uiteraard aan alle belanghebbenden bekendgemaakt. Volgens planning zullen de laatste werkzaamheden eind 2010 worden uitgevoerd.
advertentie