Deel dit artikel ‹ Terug

Eerste bijeenkomst regieteam raden Land van Cuijk

Geplaatst op: dinsdag 3 januari 2012


Land van Cuijk, 28 december 2011 – Op 14 december jl. is het regieteam raden Land van Cuijk voor het eerst bijeengeweest. In deze eerste vergadering is onder andere afgesproken om de tweede raadsconferentie te organiseren op 1 juni 2012. Ook is de voortgang van de uitvoering van het ‘Graafs Manifest’ besproken naar aanleiding van de concept-notitie ‘Uitvoering Graafs Manifest’ door de vijf colleges.

Graafs Manifest
Op 10 juni 2011 is het Graafs Manifest opgesteld waarin een verklaring is vervat over het versterken van de strategische en ambtelijke samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis). Kort daarna is dit manifest door alle vijf de gemeenteraden bekrachtigd en is onder meer een opdracht aan de gezamenlijke colleges verstrekt met betrekking tot de uitvoering daarvan en de communicatie daarover. Tevens is bepaald dat de raden van het Land van Cuijk samen de regie houden en daartoe een regieteam zullen vormen.

Regieteam raden
Het regieteam raden houdt namens de vijf gemeenteraden de regie op de uitvoering van het Graafs Manifest, ziet er op toe dat de juiste en tijdige stappen worden gezet, laat zich daarover informeren en stuurt aan op de nodige en zorgvuldige besluitvorming. Meer in het bijzonder ziet het regieteam er op toe dat de colleges voor 1 maart 2012 gezamenlijk één plan van aanpak maken. Hierin moet worden uitgewerkt hoe de doelstellingen uit het Graafs Manifest zullen worden gerealiseerd, zowel ten aanzien van de daarin vastgelegde versterking van de strategische als ten aanzien van de ambtelijke samenwerking.

In het regieteam nemen zitting: de heer Wiggers de Vries en de heer Van der Zande (Boxmeer), de heer Jacobs en de heer Siroen (Cuijk), mevrouw Henisch-Hulsman en de heer Bos (Grave), de heer De Maeyer en de heer Kelleter (Mill en Sint Hubert), de heer Heckathorn en de heer Jozephs (Sint Anthonis), de heer Van Soest en de heer Verheijen (burgemeesters Land van Cuijk) en de heer Van der Weegen (coördinerend griffier). De heer Siroen is tijdens de eerste vergadering van het regieteam aangewezen als voorzitter.

Voortgang
Het regieteam heeft geconstateerd dat in het eerste plan van aanpak ten aanzien van het onderdeel strategische samenwerking is voldaan aan de deelopdracht. Voor wat betreft het onderdeel ambtelijke samenwerking moet volgens het regieteam nog meer de verbinding worden gemaakt tussen de ambtelijke 3+2 samenwerking en de ambtelijke samenwerking tussen de vijf gemeenten. Aan de colleges wordt gevraagd om een aangepast plan van aanpak voor te bereiden.
De bedoeling is dat het uiteindelijke plan van aanpak aan de orde komt in de tweede raadsconferentie op 1 juni 2012 en dat het daarna ter formele vaststelling wordt aangeboden aan de vijf gemeenteraden.