Meer samenwerkende gemeenten
Overheid, onderwijs en ondernemers geven gezamenlijk vervolg aan thema AgriFood binnen het Land van _ Deel dit artikel ‹ Terug

Overheid, onderwijs en ondernemers geven gezamenlijk vervolg aan thema AgriFood binnen het Land van

Geplaatst op: woensdag 13 maart 2019


Beste lezer, In dit bericht wordt beknopt de actuele stand van zaken met betrekking tot het thema “AgroFood” in het Land van Cuijk beschreven. Wij nemen u mee in het proces. Ook over de vervolgstappen wordt u in een later stadium geïnformeerd.   
 
Thema AgriFood Land van Cuijk 
AgriFood is een belangrijke sector binnen onze regio en al een aantal jaren een van de speerpunten binnen de gemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk. De hele keten is hierin vertegenwoordigd, van productie tot het bewerken/verwerken, vermarkten en het distribueren daarvan. Met de actieve spelers op dit terrein is gewerkt aan verschillende uitvoeringsplannen. Dit heeft geleid tot programma’s / uitvoeringsagenda’s, zoals Een Goei Leven, Innovatieve Hotspot AgriFood Land van Cuijk en het Meerjarenprogramma Agrifood Land van Cuijk (MJP) 2018-2021. Uit deze drie programma’s zijn talrijke projecten ontstaan die vragen om een verdere samenwerking, meer centrale sturing en regie.  
 
Vervolg 
Het is enige tijd stil geweest, maar op diverse fronten is hard gewerkt. Samen met onderwijs en ondernemers worden stappen gezet voor een volgende fase om gezamenlijk op basis van gelijkwaardigheid de regie te voeren. Om tot meer focus en verdere samenwerking te komen is de oprichting van een platform, (werktitel) waarin genoemde spelers gezamenlijk vertegenwoordigd en actief zijn, gewenst. 
 
Recentelijk heeft de gemeentelijke Stuurgroep Samen Werken in het Land van Cuijk besloten om middelen beschikbaar te stellen voor de inzet een kwartiermaker.  
 
Kwartiermaker
De nog te werven kwartiermaker krijgt de opdracht om te bouwen aan de verdere samenwerking en de gewenste organisatiekracht te realiseren. Concreet houdt dit het volgende in: 
 
 ->  Eén uitvoeringsagenda opstellen met een meerjarenbegroting
De programma’s Een Goei Leven, Innovatieve Hotspot en MJP AgriFood worden bijeen gebracht en geïntegreerd om te komen tot één uitvoeringsagenda Land van Cuijk, waardoor voorkomen wordt dat dingen dubbel gedaan worden. Ieder programma kan wel zijn eigen focus houden. Tevens dient een verdieping van de projecten plaats te vinden en verdere inbedding binnen de betrokken bedrijven, organisaties en instellingen. Dit om nader commitment en co-financiering voor de uitvoering te verkrijgen. Ook dient de haalbaarheid te worden onderzocht van een publiek privaat regiofonds met een loket voor regionale projecten die co financiering nodig hebben. Dit voorkomt dat de gemeenten, bedrijven en organisaties steeds voor projectfinanciering worden benaderd. 
 
 -> Formaliseren van een Platform (werktitel) Land van Cuijk
Om gezamenlijkheid en gedragenheid te creëren is een Platform AgriFood Land van Cuijk nodig met een brede bestuurlijke vertegenwoordiging. Dit platform fungeert als regietafel en vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid hebben hierin zitting. Omdat een aantal initiatieven het schaalniveau van het Land van Cuijk overstijgt, of geografisch gezien een ander gebied overlapt, is afstemming met andere samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Denk aan AgriFoodCapital, Platform Mooi Maasvallei, Provincie Noord Brabant, Agro As de Peel en Dynamic Borders. Voorkomen moet worden dat aan verschillende projecttafels dezelfde onderwerpen aan de orde worden gesteld. 
 
AgriFood Capital 
Op schaal van de regio Noordoost Brabant is AgriFood Capital actief. Dit is ook een triple helix waarin ondernemers, onderwijs en overheid zijn vertegenwoordigd. De provinciale ambitie op het gebied van AgriFood is aanleiding geweest voor het opstellen van het businessplan Innovatieve Hotspot Agrofood Land van Cuijk. In de afgelopen periode heeft meermaals overleg en afstemming met AgriFood Capital plaatsgevonden. De conclusie is dat de uitvoeringsagenda van de innovatieve hotspot een diversiteit aan projecten in zich heeft, namelijk:

1. unieke en direct regio versterkende projecten;
2. projecten met een grote overeenkomst met bestaande AgriFood Capitalprogramma’s;
3. projecten die geheel en uitsluitend het Land van Cuijk betreffen, en daarmee de regio Noordoost Brabant indirect versterken.

Voor de projecten op de uitvoeringsagenda van de innovatieve hotspot met een directe betekenis voor de regio Noordoost Brabant is een budget van € 150.000,- vanuit AgriFood Capital beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering (tot circa eind 2019) is door AgriFood Capital aan Hans de Haan opdracht verstrekt en de heer de Haan is inmiddels gestart.  
 
Selectie kwartiermaker en uitvoering
Ook het proces om te komen tot een kwartiermaker gestart. Afgevaardigden van de overheid (wethouders Bollen, Jilisen en Stevens), de Industriële Kring Land van Cuijk & Noord Limburg (Paul Vermeij), het onderwijs (Peer van Summeren - ROC de Leijgraaf) en de ZLTO (Hugo Bens) vormen gezamenlijk de selectiecommissie en trachten uiterlijk in maart 2019 een kandidaat te selecteren. Het uitgangspunt is dat voor de zomer 2019 het einddocument gereed is, waarin alle projecten integraal bijeen zijn gebracht, partijen hun bijdrage hebben bevestigd en er een meerjarenperspectief voor de samenwerking is neergezet. Tevens heeft dan de oprichtingsvergadering van het “Platform Land van Cuijk” plaatsgevonden. Vervolgens kan tot daadwerkelijk uitvoering van de projecten worden over gegaan.  
Uiteraard wordt u betrokken bij, dan wel op de hoogte gehouden van, de voortgang van de werkzaamheden van de kwartiermaker. 
 
Tot slot
De nieuwsbrief is actief verspreid onder de betrokkenen bij de opstelling van de genoemde programma’s, gemeenteraadsleden en de overige gesprekspartners. Dit bericht kan gerust doorgestuurd worden aan mensen waarvan bekend is dat ze actief zijn met AgriFood Land van Cuijk.  
 
Graag houden wij u op de hoogte van de voortgang van AgriFood Land van Cuijk. Voor vragen en/of opmerking kunt u zich richten tot één van de leden van de selectiecommissie of het gemeentelijk regieteam: 
 
Gemeentelijke regieteam:

Marty van Esch – beleidsadviseur Economie, werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert  (0486-477279 / 06-54974224 / marty.vanesch@cgm.nl)

Erwin van Bostelen – projectleider, gemeente Boxmeer (0485-585911 / 06-55734517 / E.vanbostelen@boxmeer.nl)

Angelique Hermens – projectleider, gemeente Sint Anthonis (0485-388841 / 0617998084 / angeliquehermens@sintanthonis.nl) 
 
Zie ook:
- Rapportage “Een Goei Leven als sterk regiobrand voor het Land van Cuijk”;
- Businessplan Innovatieve Hotspot Agrofood Land van Cuijk (incl. aanbiedingsbrief van de community);
- Memo categorisering projecten op uitvoeringsagenda Innovatieve Hotspot Agrofood Land van Cuijk;
- Meerjarenprogramma AgriFood Land van Cuijk 2018-2021.