Meer samenwerkende gemeenten
Deel dit artikel ‹ Terug

Uitnodiging themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 7 november 2018


De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 21 november a.s. vanaf 19.30 uur in Myllesweerd (Kerkstraat 3, Mill) een themabijeenkomst. De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit:  

19.30 uur
Opening  

19.35 - 20.00 uur
Platform MooiMaasvallei: een uniek netwerk van stakeholders in Land van Cuijk en Maasduinen
In het Platform MooiMaasvallei ontmoeten 25 bestuurders van belangrijke stakeholders uit het Land van Cuijk en Maasduinen (Bergen en Gennep) elkaar. Een unieke vertegenwoordiging van de 3 O’s: Overheid, Ondernemers en Organisaties (onderwijs, wonen, welzijn en zorg). De 5 gemeenten uit het Land van Cuijk  worden vertegenwoordigd door de burgemeesters. De lijnen voor uitwisseling van informatie, het delen van belangrijke ontwikkelingen en het vinden van steun en draagvlak voor  initiatieven zijn kort. Het Platform brengt jaarlijks een Uitvoeringsagenda tot stand. Gezamenlijk worden de belangrijkste issues gedefinieerd. Het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen en het ontwikkelen van crossovers, zoveel mogelijk “voor op de golven”, is  wat het Platform eveneens nastreeft. Het Platform acteert veelal achter de schermen en de organisatie is klein en overzichtelijk. De uitvoering ligt bij de organisaties en partijen, die zich tezamen hebben verbonden aan een project, of voortkomend uit een andere projecttafel. Het Platform bespreekt binnenkort haar visie op de toekomst. Tijdens de themabijeenkomst zal door Ton Kessels (onafhankelijk voorzitter) een presentatie worden gegeven over verleden, heden en toekomst. Daarbij wordt ook ingegaan op de belangrijkste resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt.  

20.00 - 21.00 uur
Sessie 1 in Myllesweerd: Regionaal Bureau voor Toerisme 
Het gaat goed met de toeristische sector in Nederland. En het wordt alleen maar beter. In de komende tien jaar worden miljoenen nieuwe toeristen verwacht, komen er duizenden banen bij en nemen de bestedingen navenant toe. Volop kansen dus. Oók voor het Land van Cuijk. Toerisme en recreatie kan ook in onze regio een (economische) factor van belang worden. Welke acties worden nu al ondernomen om de bijzondere kwaliteiten van het Land van Cuijk onder een zo breed mogelijke aandacht te brengen? Waar liggen onze kansen, voor nu en voor de toekomst? En: wat is nodig om ze te kunnen verzilveren? Erik Jansen, toeristisch manager van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, schetst hoe toerisme en recreatie zich in onze regio ontwikkelen en legt en passant een aantal interessante dilemma’s voor.  

20.00 - 21.00 uur
Sessie 2 in de raadzaal (gemeentehuis Mill en Sint Hubert): Ontwikkelingen Jeugdzorg 
Jeugdzorg is sinds 2015 een taak van de gemeente. Afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van een zo soepel mogelijke overgang, waarbij de hulp aan kinderen ongehinderd door moest lopen. Hier zijn we voldoende in geslaagd. Een daadwerkelijke kanteling in denken en handelen binnen de gehele jeugdhulp keten, de zgn. transformatie, is echter helaas nog onvoldoende van de grond gekomen. Recent is zowel ons huidige beleidsplan jeugdhulp als de huidige centrumregeling jeugdhulp geëvalueerd. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd over de stappen die we nog moeten zetten om jeugdhulp te optimaliseren en onze transformatie doelen te bereiken. De raden worden geïnformeerd over het proces wat momenteel gelopen wordt om te komen tot een nieuw beleidsplan jeugdhulp en een nieuwe centrumregeling/inkoopsystematiek per 1 januari 2020. Het doel van de bijeenkomst is niet alleen informeren, maar ook ophalen van input. Zijn er nog aanvullende aandachtspunten?   

21.00 uur
Ontmoeting en borrel (Myllesweerd)